Informació econòmico-financera

Informació del cicle pressupostari complet: aprovació, execució i liquidació, així com de les subvencions, convenis i subcontractacions realitzades. En aquest apartat s'inclou informació sobre les declaracions de bens i l'activitat dels càrrecs públics i les resolucions de compatibilitat.

Pressupostos generals (Ajuntament de Salou) (11)

Execució trimestral del pressupost (Ajuntament de Salou) (9)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (10)

Modificacions pressupostàries (Ajuntament) (8)

Comptes anuals (Ajuntament de Salou) (9)

Relació de convenis subscrits (8)

2023 (5)

2021 (8)

Ensenyament (7)

2020 (8)

2019 (6)

2018 (8)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2016 (4)

Subvencions i ajudes públiques concedides (7)

2015 (6)