Avís legal

Subvencions i ajudes públiques concedides

 

Informació publicada segons estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a la transparència en l’activitat subvencional.

En base a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’ha omès tota referència a les concessions d’ajudes i subvencions a persones físiques.