Presentació pressupost

El pressupost per l’any 2015 es realitza dins d’un marc pressupostari que estableix dos condicionants:
    Ha de complir el marc pressupostari que es va establir al pla econòmic i financer que el Ple de l’Ajuntament de Salou va aprovar pel període 2013-2016. 
    La variació de la despesa computable respecte al 2014, d’acord amb l’article 12 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut. Pel 2015, el Ministeri d’Economia, ha establert un sostre d’increment de la despesa computable del 1,3% respecte al 2014.

En aquest marc pressupostari, s’ha elaborat un pressupost que preveu uns ingressos corrents per import de 39.244.744 €, que suposa un increment dels ingressos de 1.354.744 € respecte al 2014. D’aquest increment 700.000 € corresponen a l’ingrés per l’anomenada taxa turística, que no figurava al pressupost del 2014. L’import d’aquesta taxa es transfereix al Patronat de Turisme. La resta d’increment dels ingressos es destina al finançament de despesa corrent , dins dels límits normatius que s’han explicat.

L’increment de despesa es destina en la seva major part a finançar la despesa social i ocupacional i per la millora del benestar comunitari amb actuacions de millora de vies públiques i d’espais públics.

Els trets més significatius del pressupost pel 2015 són:
    Congelació dels tipus impositius d’impostos i taxes.
    Augment de 125.000 € de la despesa en polítiques socials d’ajuts energètics i pel pagament de tributs cap a les persones en risc d’exclusió i pensionistes.
    Increment de 25.000 € de la despesa per la gestió dels plans d’ocupació de persones en atur i es manté l’import de 105.000  per la realització de plans ocupacionals.
    Increment de la despesa d’infància en 33.000 € per poder ampliar el casal XICS d’estiu i poder atendre tota la demanda de places que hi ha.
    Increment en 250.000  per despeses pel correcte manteniment en enllumenat, neteja i jardineria de la viabilitat nova que rep l’Ajuntament per part del CRT.
    Millora del manteniment d’espais públics amb un increment de 160.000 de la despesa prevista a executar per la Brigada amb aquesta finalitat.
    Manteniment de la despesa de 350.000 € per la conservació de vies públiques i carrers.
    La plantilla de personal es congela, si bé es produeix un increment en la despesa de personal en 154.705 € que es destina per un costat a assegurar els efectius en dos departaments que considerem bàsics:acció social, per cobrir una baixa de llarga durada, i Policia Local, per assegurar els efectius mentre s’aprova la convocatòria de places. A més a més s’adeqüen les retribucions dels auxiliars administratius d’acord amb el seu nivell administratiu (nivell 15) i es consigna un import superior en jubilacions i premis d’antiguitat.
    Reducció en 306.000 € de la despesa destinada al pagament de deute bancari a llarg termini.
    Increment del fons de contingència de 250.000  fins 460.000 €. per cobrir actuacions eventuals imprevistes i urgents.

El pressupost del 2015 preveu per finançar les inversions inicials la contractació d’un préstec bancari a llarg termini per import de 525.000 €, d’acord amb el que estableix el pla econòmic i financer. Atès que es retornarà deute viu per un import superior als 2.500.000 €, el pressupost del 2015 permetrà una sensible reducció de  l’endeutament.
L’endeutament de l’Ajuntament de Salou es preveu inferior al 50% dels ingressos corrents (53% a la liquidació del 2013), que és significativament inferior al màxim legal permès del 110% i a la mitja d’endeutament de les entitats locals.