Informació econòmico-financera

Informació del cicle pressupostari complet: aprovació, execució i liquidació, així com de les subvencions, convenis i subcontractacions realitzades. En aquest apartat s'inclou informació sobre les declaracions de bens i l'activitat dels càrrecs públics i les resolucions de compatibilitat.

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (5)

Relació de convenis subscrits (7)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2016 (4)

2017 (7)

Subvencions i ajudes públiques concedides (3)

2015 (6)