Personal funcionari habilitat per a la representacio i expedició de còpies autèntiques