Resultats del servei al 2021

Expedients totals 236
Oberts 7
Tancats 229
Classificació del tancament Tipologia
Resolt 194 Accessibilitat, horaris i instal·lacions 1
Altres causes 46
Empleats públics 10
Informació 2
Servei prestat 23
Via pública 103
Posposats 27 Altres causes 2
Servei prestat 4
Via pública 21
Servei prestat (mitjans electrònics) 1
No previst 3 Via pública 3
No classificat 2 No classificat 2
Caducitat 11 Servei prestat 2
Accessibilitat, horaris, usuabilitat 1
Via pública 8