Resultats del servei al 2020

Expedients totals226
Oberts 22
Tancats 204
Classificació del tancamentTipologia
Resolt 155 Accessibilitat, horaris i instal·lacions 3
Accessibilitat, horaris i usabilitat (mitjans electrònics) 1
Altres causes 38
Empleats públics 3
Informació 6
Servei prestat 29
Serveis prestats (mitjans electrònics) 1
Via pública 74
Posposats 32 Altres causes 1
Servei prestat 2
Via pública 29
No previst 13 Empleats públics 1
Servei prestat 4
Via pública 8
No classificat 3 No classificat 3
Caducitat 1 Servei prestat 1