Informació econòmico-financera

Informació del cicle pressupostari complet: aprovació, execució i liquidació, així com de les subvencions, convenis i subcontractacions realitzades. En aquest apartat s'inclou informació sobre les declaracions de bens i l'activitat dels càrrecs públics i les resolucions de compatibilitat.

Execució trimestral del pressupost (Ajuntament de Salou) (8)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (9)

Relació de convenis subscrits (12)

2021 (8)

Ensenyament (7)

2020 (8)

2019 (6)

2018 (8)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2016 (4)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

Subvencions i ajudes públiques concedides (6)

2015 (6)